Hoe werkt S.C.A.N.?

Overeenkomst met PGB bureau

Als erkend PGB-bureau werkt S.C.A.N. conform de richtlijnen van het keurmerkinstituut. Op basis van uw zorgvraag bekijken we samen wat S.C.A.N. voor u kan betekenen. Onze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. Hierin staat duidelijk omschreven welke werkzaamheden S.C.A.N. voor u verzorgt, voor welke periode en tegen welk bedrag. S.C.A.N. werkt met algemene voorwaarden en heeft een klachtenregeling en een privacyreglement. Met S.C.A.N. weet u altijd precies wat u kunt verwachten.

U houdt de regie

De budgethouder of diens wettelijk vertegenwoordiger houdt te allen tijde zelf de regie en inzicht in de PGB administratie. In een persoonlijk dossier worden alle adviezen vastgelegd en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Alle post aangaande PGB kunt u op uw eigen adres ontvangen. U kunt de post ook rechtstreeks naar S.C.A.N. laten sturen, net wat u wenst.
Contact met de betrokken instanties vindt alleen plaats op verzoek van de instanties(machtiging), uw verzoek of in uw bijzijn.  Bij machtiging beheert S.CA.N. het budget en kijkt mee met de zorg.

Vertegenwoordiger/PGB-Beheer WMO en Jeugdwet

Bij een indicatie vanuit de WMO of jeugdwet kan u een vertegenwoordiger nodig hebben. Er is dan gezamenlijke verantwoordelijkheid. S.C.A.N. regelt voor u de administratie en treedt op als vertegenwoordiger. Wij maken voor u de PGB-plannen in orde en nemen de verantwoordelijkheden die opgenomen staan in de PGB-plannen. Wanneer wij als vertegenwoordiger optreden kijken wij samen met u naar de kwaliteit van zorgverlening en zoeken wij indien nodig samen met u naar een andere zorgaanbieder.

Gewaarborgde Hulp WLZ

Een gewaarborgde hulp iemand die door de budgethouder wordt ingeschakeld (soms verplicht) en van wie voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij/zij, de PGB-verplichtingen kan naleven. Heeft u een indicatie vanuit de WLZ en heeft u een gewaarborgde hulp nodig die voor u de administratie regelt en meekijkt met de zorg? Dan bent u bij S.C.A.N. op het juiste adres. Wij beheren uw PGB-budget en kijken mee met de zorg. Wij handelen conform de wet en erkenningsregeling AEP (Alliantie Erkende PGB-bureaus). Wanneer u al een gewaarborgde hulp heeft, maar verloopt de administratie niet naar wens? Dan biedt S.C.A.N. coaching aan de gewaarborgde hulp en ondersteunt de gewaarborgde hulp door mee te kijken met de administratie en de zorgverlening. Hierdoor kan de gewaarborgde hulp zijn/haar taken samen met ons uitvoeren en alsnog aan zijn/haar verantwoordelijkheden voldoen.

Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning is onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen; (bron artikel 1.1.1 lid 1 van de wet Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Als u een complexe zorgvraag heeft, bijvoorbeeld door een handicap, dan heeft u al snel met een groot aantal regelingen te maken voor zorg en ondersteuning. Het is lastig om de juiste weg te vinden, vooral als u er voor het eerst mee te maken krijgt. Voor het maken van een goede afweging is het van belang dat u uitvoerig advies, informatie en ondersteuning kunt krijgen. Om de positie van de zorgbehoevende te versterken is het belangrijk dat deze cliëntondersteuning onafhankelijk wordt aangeboden en er geen belangenverstrengeling is met de toegang naar zorg.

Zorgbeschrijving en zorgplannen

Heeft u een zorgbeschrijving nodig en u kunt daarbij hulp gebruiken?

De afspraken die u met uw hulpverlener maakt dienen in een zorgovereenkomst beschreven te zijn. Bij een zorgovereenkomst hoort ook een zorgbeschrijving als u een WLZ-indicatie heeft en PGB aanvraagt bij het zorgkantoor. De zorgbeschrijving is de stok achter de deur voor u en uw hulpverlener. Door de zorg te beschrijven wordt het zorgproces voor u inzichtelijk en controleerbaar. U legt daarmee vast hoe vaak en hoe lang de zorgverlener zorg levert. De zorgbeschrijving is dus een hulpmiddel voor uzelf en uw hulpverlener. Daarnaast biedt de zorgbeschrijving het zorgkantoor inzicht in de zorg die u gaat inzetten. Met deze beschrijving kan het zorgkantoor beoordelen of de zorg die u inkoopt onder de vergoedingen valt van een PGB. Door vooraf uw zorg te toetsen, voorkomen u en het zorgkantoor dat u niet-verzekerde zorg inkoopt. Wanneer u hulp nodig heeft bij het maken van een zorgbeschrijving, stellen wij een zorgbeschrijving op die voldoet aan de eisen van het zorgkantoor.

Heeft u meerdere zorgverleners en wilt u overzicht wie wanneer zorg levert?

In deze situatie is het maken van een zorgplan geschikt. Hierin vermeld u welke zorgverlener wanneer bij u langskomt en met welk doel. Voor de zorgverleners staat er informatie in zoals met wie er contact kan worden opgenomen als u iets mankeert. Voor het maken van een zorgplan kunt u bij ons terecht.

Meer weten over S.C.A.N. PGB adviesbureau? Neem contact op.