Algemene Voorwaarden

AEP ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie 1.0

ALGEMENE VOORWAARDEN
Service-, Coachings- & Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)
Postbus 4118, 2980 GC Ridderkerk,
KVK: 24481496

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Organisatie:
Een serviceorganisatie, PGB-bureau, handelend onder de naam: S.C.A.N.

Opdrachtgever a:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon (*zorgverlener) die de organisatie verzoekt service te bieden met betrekking tot haar/zijn (thuis)zorgdiensten aan opdrachtgever b (cq zorgvrager);

Opdrachtgever b:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de organisatie verzoekt de PGB aanvraag en/of administratie te verzorgen en/of de organisatie verzoekt advies te geven over (thuis)zorgdiensten en/of de organisatie verzoekt (thuis)zorgdiensten te organiseren/coördineren waarbij opdrachtgever b de regie behoudt omtrent de te verlenen diensten door organisatie en zorgverlener.

*Zorgverlener:
De persoon die feitelijk bij de opdrachtgever b (cq zorgvrager) haar/zijn (thuis)zorgdiensten aanbiedt.
Deze zelfstandig optredende zorgverlener werkt niet in dienstverband. Zij/hij is als opdrachtnemer werkzaam onder een ‘overeenkomst van opdracht’ met opdrachtgever b (cq zorgvrager). Zij/hij is derhalve niet verzekerd volgens de wettelijke werknemersverzekeringen en is zelf verantwoordelijk voor vervangende verzekeringen en belastingverplichtingen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die de organisatie op verzoek van opdrachtgever a/b uitvoert. De werkzaamheden zijn benoemd in de tarievenlijst van de organisatie en/of zijn vermeld in de overeenkomst van de organisatie met de opdrachtgever a/b.

De organisatie voert de werkzaamheden zelfstandig en voor eigen risico en verantwoordelijkheid uit. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden heeft de organisatie een inspanningsverplichting.

Artikel 3 – Tarieven en facturering

1. De tarieven die de organisatie voor de werkzaamheden in rekening brengt, staan vermeld in de tarievenlijst van de organisatie en/of vermeld in de overeenkomst van de organisatie met opdrachtgever a/b. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Artikel 4 – Betaling

1. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

2. Alle kosten die ontstaan ten gevolge van te late betaling evenals van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering, waaronder de kosten voor juridische bijstand, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 – Klachtenprocedure

Op de te verrichte werkzaamheden is het klachtenreglement van de organisatie van toepassing.

Artikel 6 – Beperking aansprakelijkheid

1. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever b (cq zorgvrager) en/of derden toegebracht door zorgverlener.

2. De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor haar werkzaamheden. Indien opdrachtgever a/b schade lijdt die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden zal deze gemeld worden aan de verzekeraar voor verdere afhandeling. Opdrachtgever a/b gaat ermee akkoord dat, onder alle omstandigheden, de aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot i) de dekking van genoemde verzekering en ii) het bedrag dat in het kader van de verzekering wordt toegekend.

3. De organisatie vrijwaart de opdrachtgever a/b voor aanspraken van andere bij het PGB betrokken instanties. De vrijwaring geldt alleen indien schade is ontstaan door schuld of verwijtbaar gedrag van de organisatie. De vrijwaring geldt niet als schade is ontstaan door kwade opzet van de opdrachtgever a/b.

Artikel 7 – Privacy

In het kader van haar activiteiten registreert de organisatie persoonlijke gegevens van opdrachtgevers b, zorgverleners en medewerkers van de organisatie.
De organisatie zorgt ervoor dat niet meer gegevens worden vastgelegd en bewaard dan voor een kwalitatief optimale bedrijfsvoering (c.q. dienstverlening) of op grond van wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk is.

Het privacyreglement van de organisatie is op deze registratie van toepassing.

Artikel 8 – Geheimhouding

De organisatie zal discretie betrachten aangaande al wat haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komt. Opdrachtgever a/b gaat er mee akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden professioneel overleg plaatsvindt tussen de organisatie en andere relevante betrokkenen.

Artikel 9 – Adreswijziging of naamswijziging

De opdrachtgever a/b dient de organisatie uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging en/of naamswijziging schriftelijk te informeren over deze adres/naamswijziging. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de adres- en/of naamswijziging.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAARDEN S.C.A.N.

Definities

1. KLANT: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met S.C.A.N. een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit

2. S.C.A.N.: Service-, Coachings & Adviesbureau Nederland, Postbus 4118, 2980 GC Ridderkerk (S.C.A.N.)

3. BESCHEIDEN: Alle door KLANT aan S.C.A.N. ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door S.C.A.N. vervaardigde of verzamelde gegevens al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de dienst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.

4. WERKZAAMHEDEN: alle door S.C.A.N. ten behoeven van KLANT uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door S.C.A.N. zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor S.C.A.N. voortvloeiende werkzaamheden.

Algemene bepalingen

1. Bij strijdigheden tussen mondelinge uitingen van S.C.A.N. en schriftelijke uitingen van S.C.A.N., prevaleren de schriftelijke uitingen.

Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst van S.C.A.N. is gebaseerd op de informatie die door KLANT is verstrekt. KLANT staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie heeft verstrekt voor opzet, uitvoering en afronding van de werkzaamheden.

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht S.C.A.N. niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Tarieven

1. De overeengekomen maandbedragen zijn geldig, zover KLANT de administratieve BESCHEIDEN oplevert. WERKZAAMHEDEN die voortkomen uit het niet naleven van het bijtijds leveren van BESCHEIDEN zullen worden doorbelast aan KLANT.

Betaling

1. S.C.A.N. zal alle door de KLANT verschuldigde bedragen periodiek factureren. De KLANT is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.

2. Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan S.C.A.N. te worden gemeld. Indien de KLANT redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon reageren, kan deze termijn door S.C.A.N. verlengd worden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op. S.C.A.N. neemt slechts schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.

3. S.C.A.N. heeft het recht de door KLANT gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. S.C.A.N. kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien KLANT een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. S.C.A.N. kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

4. KLANT is nimmer bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen zonder instemming van S.C.A.N..

Duur van de Overeenkomst en opzegging door KLANT

1. KLANT kan de Overeenkomst gedurende de contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk opzeggen via S.C.A.N. (Postbus 4118, 2987 RG Ridderkerk) onder vermelding van zijn/haar naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats en de gewenste datum van opzegging, dit met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

2. De Overeenkomst wordt na het verstrijken van de minimale contractperiode stilzwijgend verlengd voor 1 kwartaal.

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst komen alle aanspraken van KLANT jegens S.C.A.N. te vervallen.

4. KLANT kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst waaronder het gebruik van de werkzaamheden, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van S.C.A.N.