Algemene Voorwaarden

AEP ALGEMENE VOORWAARDEN
Versie 2.0

ALGEMENE VOORWAARDEN
Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)
Postbus 4118, 2980GC  Ridderkerk
KVK: 24481496

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
–        Organisatie: Een serviceorganisatie, PGB-bureau, handelend onder de naam: Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)
–        Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de organisatie verzoekt de PGB aanvraag en/of administratie te verzorgen en/of de organisatie verzoekt advies te geven over PGB en daarmee samenhangende zaken (CAK, belastingdienst e.d.)
–        Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  vervaardigde of verzamelde gegevens al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de dienst, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers.
–        Werkzaamheden: alle door Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) ten behoeven van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2 – Algemene bepalingen

Bij strijdigheden tussen mondelinge uitingen van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  en schriftelijke uitingen van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.), prevaleren de schriftelijke uitingen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden die de organisatie op verzoek van opdrachtgever uitvoert. De werkzaamheden zijn benoemd in de tarievenlijst van de organisatie en/of zijn vermeld in de overeenkomst van de organisatie met de opdrachtgever.
De organisatie voert de werkzaamheden zelfstandig en voor eigen risico en verantwoordelijkheid uit. Ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden heeft de organisatie een inspanningsverplichting.
De overeenkomst van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) is gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie heeft verstrekt voor opzet, uitvoering en afronding van de werkzaamheden.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) niet tot het verrichten van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Tarieven en facturering

De tarieven die de organisatie voor de werkzaamheden in rekening brengt, staan vermeld in de tarievenlijst van de organisatie en/of vermeld in de overeenkomst van de organisatie met opdrachtgever. De tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. De overeengekomen maandbedragen zijn geldig, zover Opdrachtgever de administratieve BESCHEIDEN oplevert. WERKZAAMHEDEN die voortkomen uit het niet naleven van het bijtijds leveren van BESCHEIDEN zullen worden doorbelast aan Opdrachtgever.

Artikel 5 – Betaling

1.      Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  zal alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen periodiek factureren. De Opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen binnen de termijn als op de factuur vermeld, op de wijze zoals overeengekomen.
2.      Klachten betreffende de factuur dienen voor het verstrijken van de betalingstermijn aan Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  te worden gemeld. Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon reageren, kan deze termijn door Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  verlengd worden. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichtingen niet op. Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  neemt slechts schriftelijke opschortingsverzoeken in behandeling en dit slechts voor het gedeelte van de factuur dat gemotiveerd wordt betwist.
3.      Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4.      Opdrachtgever is nimmer bevoegd tot verrekening of opschorting van zijn/haar betalingsverplichtingen zonder instemming van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) .
5.      Het niet voldoen van de facturen binnen de betaaltermijn heeft tot gevolg dat er eerst een pre-herinnering, daarna een herinnering inclusief kosten wordt verzonden.
6.      Na het verstrijken van de betaaltermijn van de herinnering wordt een aanmaning inclusief kosten verzonden
7.      Na het verstrijken van de betaaltermijn van de aanmaning en er zijn geen afspraken gemaakt over de betaling van de factuur, zal de factuur worden aangeboden bij het incassobureau waar Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  mee samenwerkt. Ook wanneer de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de desbetreffende factuur worden aangeboden bij het incassobureau
8.      De kosten die samenhangen met het ter incasso aanbieden bij het incassobureau, zijn voor rekening van Opdrachtgever

Artikel 6 Duur van de Overeenkomst en opzegging door opdrachtgever

Opdrachtgever kan de Overeenkomst gedurende de contractperiode, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, schriftelijk opzeggen via Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.), Postbus 4118, 2980GC  Ridderkerk onder vermelding van zijn/haar naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats en de gewenste datum van opzegging, dit met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
Bij beëindiging  van de Overeenkomst komen alle aanspraken van Opdrachtgever jegens Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) te vervallen.
Opdrachtgever kan zijn/haar rechten en verplichtingen die voortvloeien uit hoofde van de Overeenkomst waaronder het gebruik van de werkzaamheden, niet overdragen, doorleveren of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder schriftelijke toestemming van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)

Artikel 7 – Klachtenprocedure

Op de te verrichte werkzaamheden is het klachtenreglement van de organisatie van toepassing.

Artikel 8 – Beperking aansprakelijkheid

1.      De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever door onvoldoende informatie of achterhouden van informatie.
2.      De organisatie heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor haar werkzaamheden. Indien opdrachtgever schade lijdt die verband houdt met de uitvoering van de werkzaamheden zal deze gemeld worden aan de verzekeraar voor verdere afhandeling. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat, onder alle omstandigheden, de aansprakelijkheid van de organisatie is beperkt tot
i.          de dekking van genoemde verzekering en
ii.           het bedrag dat in het kader van de verzekering wordt toegekend.
3.      De organisatie vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van andere bij het PGB betrokken instanties. De vrijwaring geldt alleen indien schade is ontstaan door schuld of verwijtbaar gedrag van de organisatie. De vrijwaring geldt niet als schade is ontstaan door kwade opzet van de opdrachtgever.

Artikel 7 – Privacy

In het kader van haar activiteiten registreert de organisatie persoonlijke gegevens van opdrachtgever en medewerkers van de organisatie.
De organisatie zorgt ervoor dat niet meer gegevens worden vastgelegd en bewaard dan voor een kwalitatief optimale bedrijfsvoering (c.q. dienstverlening) of op grond van wettelijke informatieverplichtingen noodzakelijk is.
Het privacyreglement van de organisatie is op deze registratie van toepassing.

Artikel 8 – Geheimhouding

De organisatie zal discretie betrachten aangaande al wat haar in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden ter kennis komt. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat ten behoeve van de werkzaamheden professioneel overleg plaatsvindt tussen de organisatie en andere relevante betrokkenen.

Artikel 9 – Adreswijziging of naamswijziging

De opdrachtgever dient de organisatie uiterlijk 14 dagen voor het ingaan van een adreswijziging en/of naamswijziging schriftelijk te informeren over deze adres/naamswijziging. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van de adres- en/of naamswijziging.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.