AEP PRIVACY REGLEMENT

Cliënten

versie 2.0  01 juli 2021

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige wijze, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming eist (AVG). In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en met welk doel. Tevens kunt u in deze verklaring lezen welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.), gevestigd aan Houtzaagmolen 110-C, 2986 GE  Ridderkerk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens:

Telefoonnummers: 0180-487707 en 06-55808572 – Bij geen gehoor, spreek de voicemail in!
Emailadres: info@scanpgb.nl
Saskia Lau is de Functionaris Gegevensbescherming van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)

Zij is te bereiken via saskia.lau@scanpgb.nl of telefoonnummer 06-55808572

Persoonsgegevens die wij verwerken

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en u deze aan ons heeft verstrekt t.b.v. Aanvraag, Administratie en Advies met betrekking tot PGB (Persoonsgebonden budget)

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) verwerkt de volgende (persoons)gegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekering en verzekeringsnummer
 • Indicatiegegevens
 • Gegevens over uw gezondheid
 • Sociale situatie, woonsituatie, huisdieren, roken
 • Gegevens t.b.v. afhandelen van uw betaling
 • Contactgegevens van partner/mantelzorgers/wettelijke vertegenwoordiger
 • Contactgegevens van zorginstellingen en zorgverleners
 • Indien nodig, contactgegevens van apotheek /huisarts /specialist /casemanager/ huisartsenpost

Grondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker rust.
Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te beschermen.

Doel waarom wij uw persoonsgegevens verwerken:

 • Voor het opstellen van de overeenkomst met ons
 • Voor het opstellen van de zorgovereenkomst met uw (formele en informele) zorgverlener(s)
 • Voor het verwerken van uw zorgfacturen
 • Voor het informeren van uw (formele en informele) zorgverlener(s)
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Om contact op te kunnen nemen met de Sociale Verzekeringsbank, indien noodzakelijk
 • Om contact te kunnen opnemen met zorgkantoor of gemeente of zorgverzekeraar, indien dit noodzakelijk is

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) verwerkt ook uw persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) neemt niet/wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker/opdrachtnemer van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) tussen zit.

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)  gebruikt de volgende computerprogramma’s en -systemen:

 • Verwerkingsprogramma t.b.v. verwerken van uw persoonsgegevens en documenten,  zorgbeschrijving, overeenkomsten, planning, accorderen en factureren.
 • Een Forum waarop cliënten met elkaar kunnen communiceren
 • Mailsysteem (outlook)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) verstrekt uitsluitend gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan u, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om kwaliteitscontrole door een erkende certificerende instelling mogelijk te maken.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) gebruikt geen/wel cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scanpgb.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons [(e-mail) adres van organisatie].

Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen Privacy verklaring

Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, ontvangt u tijdig een nieuwe versie van Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.) en daarmee vervallen de voorgaande versie(s).

Heeft u vragen over deze Privacyverklaring? Neemt u dan contact op met Service-, Coachings en Adviesbureau Nederland (S.C.A.N.)